ERASMUS  ACTION PROGRAMME + KA1- VUXENUTBILDNING

Fortbildning med inriktning mot baskunskaper och nyckelfärdigheter…

att hantera förändringar i det personliga och professionella livet…

.

1 september 2014 – 31 augusti 2015

.

logo C&C def

..

 .

översättning av  Bodil Henriksson Johansson  och Siv Schonberg

.

.

UTFORMA OCH PROVA EN DYNAMISK OCH

 SJÄLVSTÄNDIG INLÄRNINGSMILJÖ

 MED INRIKTNING PÅ KÄRNKOMPETENS

INOM DET LIVLÅNGA LÄRANDET

 

SÖKORD

VUXENUTBILDNING I FORMELLT OCH “ICKE-FORMELLT” SAMMANHANG

NYTÄNKANDE OCH FORSKNING INOM UTBILDNINGSSEKTORN I ETT EUROPEISKT PERSPEKTIV

KÄRNKOMPETENSER

ORGANISATIONSUTVECKLING

METODER FÖR INDIVIDUELISERING OCH SJÄLVSTUDIER/EGENUTBILDNING

 

KEYWORDS

ADULT EDUCATION IN FORMAL AND INFORMAL CONTEXTS

INNOVATION AND EDUCATIONAL RESEARCH IN AN EUROPEAN PERSPECTIVE

KEY COMPETENCIES

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

PERSONALIZATION AND SELF-DIRECTED LEARNING APPROACHES

.

.

   RIKTLINJER / GUIDELINES

.

.

DET LIVSLÅNGA LÄRANDET OCH VUXENUTBILDNING

SOM VERKTYG FÖR ATT HANTERA FÖRÄNDRING PÅ ETT 

PERSONLIGT PLAN OCH I YRKESLIVET

.

.

A.  REFERENSRAMAR

Principerna, modellen och innehållet i C&C Programmet har sina rötter i Europaparlamentets och Europarådets rekommendationer (18 december 2006) om kärnkompetenser för livslångt lärande.

 Utbildning definieras som ”den process där omständigheter och aktiviteter (tillfälliga och avsiktliga, direkta och indirekt) främjar lärande (inlärning och utveckling) och färdigheter kopplade till studier, att göra, att vara och att leva med andra.

.

1.  FRÅGOR

 • Vilka kärnkompetenser behöver utvecklas under hela livet?
 • Vad äger vi av kunskaper, färdigheter och attityder och vilka möjligheter ger de oss att agera självständigt och ansvarsfullt inom ramen för privatlivet, socialt tillsammans med andra och i yrkeslivet?

Referensramen omfattar åtta kärnkompetenser (Rekommendation av Europaparlamentet och Europarådet 18 december 2006)

 • Fyra rör kunskapsområden som traditionellt förekommer i utbildningen
 1. Kommunikation på modersmålet
 2. Kommunikation på främmande språk
 3. Matematik och grundläggande naturvetenskap
 4. Digital teknik

.

 • Fyra rör individuella egenskaper som
 1.  Förmågan att ta till sig kunskap ”lära sig att lära”
 2.  Social- och medborgerlig kompetens
 3.  Entreprenörsanda
 4. Förmågan till kulturell utveckling

.

C&C Programmet omfattar de fyra sistnämnda individuella egenskaperna med en integrering av de fyra första kunskapsområden.

 

2. C&C PROGRAMMETS UTMANING

Den utbildningsmodell som prövas i projektet C&C Programmet utgår från en helhetssyn på individen där personlig utveckling och utveckling av yrkeskunskaper går hand i hand och där de fyra kärnkompetenserna inlärningsförmåga, social- och medborgerlig kompetens, entreprenörsanda och förmåga till kulturell utveckling är centrala i såväl privatlivet som i yrkeslivet.

 

2.1  Fyra kärnkompetenser som bidrar till personlig utveckling och som utgår från individuella förutsättningar

  FRÄMJAR-PERSONLIG-UTVECKLING.pdf (166 download)

 

Work programme

KVARTAL 2: December 2014 – Februari 2015

.

STEG 2  Lära om den miljö i vilken vi verkar…

.

ÉQUIPE DI LAVORO CONGIUNTA

 • Antonella Cesari: responsabile di progetto
 • Siv Schonberg: comunicazione e  sviluppo network GEAPOLIS e VUXENSKOLAN SV JÄMTLAND 
 • Bodil Henriksson Johansson: Coordinamento delle  attività  di ricerca-azione con  VUXENSKOLAN SV JÄMTLAND  e  referente per le attività di job shadowing
 • Gerd Larsson-Lundgren : Business Developer/Site manager di Vuxenskolan a  Lit   

 .schema 2 articolo 22 luglio

.

.

ARBETSPLAN

.

PROGRAM C&C är en förkortning som sammanfattar nätverket Geapolis´vision, mål och erfarenheter under den ettåriga projekttiden (1 september 2014 – 31 augusti 2015) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län med säte i Östersund, Sverige.

  HS-resedagbok-sept-2014-sv.pdf (235 download)

 

GEAPOLIS och VUXENSKOLAN JÄMTLANDS LÄN delar tillsammans med sig av den egna organisationens erfarenheter  utifrån ett gemensamt engagemang.

 

AKTIVITETER

Behovsanalys:  Utformning och genomförande av intervjuer med vuxenstuderande.

Gemensam planering och genomförande av intervjuundersökning och onlineenkät i syfte att kartlägga utbildningsbehov hos personal med kärnkompetens inom det livslånga lärandet/vuxenutbildning

 

1. INTRESSENTERS ENGAGEMANG

Italienska nätverket

Kommunala biblioteket i Marta

Kommunala biblioteket i Valentano

Svenska nätverket

Intressent: Studieförbundet Vuxenskolan 

Business Developer/Site manager  of Vuxenskolan in Lit: Gerd Larsson Lundgren

Jämtlands läns Bibliotek

Skolbiblioteket i Lit : Head of the library: Iren Karlsson Berglund

Huse Solutions AB (www.husesolutions.se)

 

IMG_2846[1]

Studieförbundet Vuxenskolan  Lit  

.

2. MÅLGRUPPER

 • Vuxna – med läskunnighetsnivå – medium/låg
 • Vuxna – svagt integrerade socialt och med svag koppling till     arbetsmarknaden
 • Vuxna – med en medium/låg kulturell förankring men med erfarenheter och olika former av kompetens

 

3. TEMA

Utvärdering av det icke-formella lärandets effekter ur den vuxenstuderandes synvinkel

Effekterna av vuxenutbildning

Innebörden och betydelsen av icke-formell utbildning i vuxnas liv

Vuxenutbildningens speciella egenskaper

Intervjuernas syfte

 • identifirera vuxenutbildningens betydelse i den intervjuades liv

 

4. DOKUMENTATION/FORSKNINGSUNDERLAG

Intervjuer med tema

Gruppintervjuer i studiegrupper

Online-enkät

Enka-t-februari-mars-2015-CC-SVENSKA.pdf (195 download)

 

.IMG_2848[1]

Bibliotek Lit

..

.

STAFF MOBILITY GEAPOLIS  C&C PROGRAM

besöker oss   23 April  –  5 Maj 2015

planering och organisation  Bodil Henriksson Johansson

Huse Solutions AB

 

AKTIVITETER  ARBETSPLATSBESÖK

23 April – 5 Maj 2015

 [Download non trovato]

 

Det kom en inbjudan till samarbete från Italien till Vuxenskolan i Jämtland,  våren 2014. 10 mil norr om Rom, ute på den italienska landsbygden, strax söder om Toscana i etruskernas land, ligger ett antal små städer runt kratersjön Lago di Bolsena.

Där har eldsjälar startat ett folkbildningsprojekt med stöd från EU. Projektets nyckelord är: Landsbygdsutveckling genom kultur och folkbildning i ett livslångt lärande.  Italien tror att Sveriges landsbygd kan och vill dela med sig av generationers folkbildningstradition – man vill dela erfarenheter med oss och inspirera den svenska landsbygdens alla eldsjälar till en gemensam folkbildningsresa i det moderna Europa.

 

FOKUS

Genom utbyte med Vuxenskolan Jämtlands län fördjupar sig Geapolis´ personal i

 

 1. Allmänna mål för studiecirklar
 • Utveckling av möjligheter att träffas, umgås och delta i kulturella aktiviteter, bygga sociala nätverk
 • Självstudier för grupper av medborgare med specifika och definierade kulturella och professionella intressen

2. Förutsättningar för metodutveckling och utveckling av studiecirklar

 • Tillvägagångssätt för att göra behovsanalyser som stöd för att bygga upp ett utbildningsutbud på regional nivå
 • Tillvägagångssätt och  metoder för att individanpassa deltagarnas utbildningsstrategi och utbildningsval

 .

.

.

EUROPEAN DIMENSION IN ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING

Education and training policies

..

Att livslångt lärande och kompetensutveckling enligt Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla anses vara avgörande för att möta den pågående ekonomiska krisen, och befolkningens åldrande samt för Europeiska unionens bredare ekonomiska och sociala strategi…  vuxenlärandet gör det möjligt att höja eller förnya kompetensen hos dem som påverkas av arbetslöshet, omstruktureringar och karriärförändringar samt bidrar i hög grad till social delaktighet, ett aktivt medborgarskap och personlig utveckling.

Rådets resolution om en förnyad europeisk agenda för vuxenlärande  (2011/C 372/01)

..

.work in progress

.

.

KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING A EUROPEAN REFERENCE FRAMEWORK

Nyckelkompetenser

Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.

Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser:

 1. Kommunikation på modersmålet.
 2. Kommunikation på främmande språk.
 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
 4. Digital kompetens.
 5.  Lära att lära.
 6. Social och medborgerlig kompetens.
 7. Initiativförmåga och företagaranda.
 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Många av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdigheter och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande. Det finns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna.

Europarlamentets och Rådets Rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG