.

ERASMUS Action Programme + KA1-VUXENUTBILDNING

Fortbildning med inriktning mot baskunskaper och nyckelfärdigheter…

att hantera förändringar i det personliga och professionella livet…

.

logo C&C def

.

.

Nyckelfärdigheter för livslångt lärande

LIVSLÅNGT LÄRANDE

.

.

…Sluta aldrig lära…

.

 

redigerad av Geapolis équipe

översättning av Bodil Henriksson Johansson

Foto: Gioacchino Bordo

.

.

Pågående arbete…..

.

C&C programmet syftar till att utforma, pröva och stödja informella innovativa och fristående lärmiljöer.

Utgångspunkten är andragogikparadigmet, som säger att metoder som används vid undervisningen av vuxna bör vara anpassade efter vuxnas erfarenheter och sätt att lära; och som praktiseras i andra europeiska länder.

C&C programmet tar hänsyn till en helhetssyn på personlig och yrkesmässig utveckling och bidrar konkret till den europeiska agendan för vuxnas lärande.

Programmet innebär utformning av funktionella lärmiljöer och träningsverktyg för att främja utbildning i olika skeden av livet.

C&C programmet används för att

 • Återkalla den egna personliga bakgrunden och sätta den i ett perspektiv av självständigt tänkande och en föränderlig omvärld
 • Bearbeta och förstå sambandet mellan det personliga livet och det yrkesmässiga

 

I blickfånget….. Lära sig att lära…..

.

 “Lära att lära” är förmågan att ägna sig åt lärande och visa uthållighet i detta avseende, att organisera sitt eget lärande, bl.a. genom effektiv användning av tid och information, både individuellt och i grupp. Denna kompetens innebär att man är medveten om sina egna inlärningsprocesser och inlärningsbehov och kan ta reda på vilka möjligheter som finns och att man kan lösa problem i inlärningssituationen. Denna kompetens betyder att man kan tillägna sig, bearbeta och ta till sig nya kunskaper och färdigheter samt söka och följa vägledning. “Lära att lära” syftar till att få människor att bygga vidare på befintliga kunskaper och tidigare livserfarenheter för att utnyttja kunskaper och färdigheter i en rad olika tillämpningssituationer – hemma, på arbetet och inom utbildningen. Motivation och självförtroende har avgörande betydelse för individens kompetens på detta område.

(Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande)

 

1. Endast de som vill lära kan….

Endast de som vill lära kan bli en kunskapsbärare. Att lära sig att vara medveten och aktiv  i livet  förutsätter att man vet hur man kan handskas med beteenden som negativt påverkar den naturliga fallenheten att lära hela livet.

Du måste först lära Dig att möta olika aspekter av livet, vara uppmärksam på hur kunskap och möten med medmänniskor påverkar Dig känslomässigt, hur Dina sociala relationer påverkas och hur Din nyfikenhet på nya kunskapsområden påverkas.

.

1.1  Ett sätt att tänka kring nyckelkompetensen Lära att lära

 

Kunskap

Förmåga att söka kunskap

Identifiera resurser för att kunna idka självstudier

Självständigt tänkande

Förståelse av den egna omgivningen

 

Förutsättningar

Att kunna kommunicera med andra

Känsla för vad kunskap är

Inställning till nya upptäckter

Fallenhet för självstudier

 

Känslomässig motivation och gruppmotivation

Personlig drivkraft

Vilja

Anpassningsförmåga

Självkontroll

Se sig själv som studerande

Samhällsansvar

 .

.

……Därför utbildning – där utbildning och bildning sammanstrålar uppstår en frigörelse där kunskap och känslor, det inlärda och det känslomässiga, det personliga och det sociala, ger livet och erfarenheterna sammanhang.

Utbildning, inom ramen för ”modernitetens flöden” är  varken mera ”tänkbar” eller ”otänkbar” i en annan utbildningsform som erbjuder oupphörlighet, ett ständigt pågående, något oavslutat och öppenhet.

Zygmunt Bauman

.

.

Marco Aurelio

.

.

Vara utbildad….betyder snarare att kunna placera information och kunskap i rätt sammanhang för att nå förståelse. Det innebär att kunna placera information och kunskap i den världsomspännande verklighet de är en del av…

….Det innebär att kunna förutse möjligheter, risker och öde. Kulturen är den som hjälper själen att förstå och förutse sammanhangen, det allmängiltiga. Kultur handlar inte om att lagra och lägga på hög, den är en makt som fångar viktig information, väljer de bakomliggande problemen, och använder principer om begriplighet för att nå kunskapens strategiska kärna.

Edgard  Morin

 .

2. Fortbildning genom personlig och professionell utveckling

 

Utbildning och livslångt lärande är centralt för både individens utveckling och samhällets. Lärandets uppgift är att låta alla fullt ut utveckla sina talanger och förverkliga sin kreativa potential, liksom att ge människor verktyg för att ta ansvar för sina liv och uppnå sina livsmål.  Lära för livet betyder  att

 • Lära och att veta
 • Lära sig att göra
 • Lära sig att vara
 • Lära sig att leva tillsammans

 

 

Den enskilde individens utveckling börjar vid födelsen och fortsätter genom hela livet. Det är en dialektisk process (där begrepp och kunskap jämförs med andra begrepp, annan kunskap) som börjar med att man själv ”vet” och ”kan” och att man sedan öppnar sig mot andras vetande och kunnande, i den meningen att utbildning främst är en inre resa vars processer och stadier motsvaras av  prosesser och stadier i byggandet av sociala utbyten – social interaktion. Utbildning, i slutet av ett framgångsrikt yrkesliv, är därför en mycket individuell process men som samtidigt leder till utveckling av socialt utbyte – social interaktion.

Fritt efter UNESCOs rapport från  internationella kommissionen om utbildning för XXI-århundradet, under  ledning av Jacques Delors.

 

Utbildning, en skatt: detta är titeln på UNESCO s rapport som släpptes 1996; redigerad av J Delors, som i inledningen citerar några verser av La Fontaine.

Fabeln om jordbrukaren som dog och eftrlämnaer ett fält som inte får säljas eftersom det döljer en skatt.

 

Din lilla gård (sade bonden)

Sälj den inte, inte heller ni barn, eftersom jag säkert vet

Att det finns en stor skatt gömd under….

Delors tillägger:

Väl där visar den kloke fadern

att utbildning i sig

är en stor skatt

 

Fadern dog och barnen började gräva på jakt efter skatten, men bara för att slutligen förstå att den dolda rikedomen är den som kommer från den intensiva ansträngningen som fått oss att bryta mark och få en riklig skörd….

 

3. ”Livslångt lärande för att…..

Hantera förändringar i det egna livet och i yrkeslivet

 .

.

196-guardini

.

.

”….Mognade tanken om att göra färgade kashmirtröjor, och jag måste säga att när det gäller produkten så var det lite av en innovation. Min dröm i livet var dock att göra arbetet mera mänskligt, att ge arbete moralisk och ekonomisk värdighet eftersom, tro mig, arbetet är ganska hårt och enformigt. Men jag var också övertygad om att arbete bidrar till att stärka känslan av människovärde. Målet att bidra till att stärka människans värde kom att bli en verklig livsuppgift för mig. Så även om målet är vinst, varje företag måste göra vinst eftersom vinsten är förutsättningen för företagets existens, så är min strävan att dessa vinster aldrig skall orsaka mänskligheten skador, eller åtminstone förorsaka så få skador som möjligt. Jag lovade mig själv att arbeta med syften och metoder som gjorde att vinsterna bidrog till ökad värdighet för de inblandade människorna. Vinsterna skulle ha ett moraliskt syfte. Det är inte uteslutet att den stora ekonomiska krisen i vårt land slutligen för med sig något fördelaktigt.  Det kanske är ett utomordentligt gott läge för St Augustine att vända sig till Gud och säga: ”O du store och allsmäktige Universums Härskare. Du som sände oss smärtan som lärare”. Jag är övertygad om att det finns, för Italien i synnerhet, en säker framtid om vi kan producera varor av hög kvalitet, gjorda med stor hantverksskicklighet och med unika egenskaper som är förbundna med vårt folks traditioner….”

(Fritt från Lectio Doctoralis ”Värdighet som ett uttryck för Anden” i samband med tilldelningen av ett hedersdoktorat i  filosofi och etik vid Universitetet i Perugia till Brunello Cucinelli; rapporter från Universitetet i Perugia i– Novenber 11, 2010

 

FORUM

 

En bra användning av krisen: var ska Du börja?

 195- pattini

 

 

Öppna frågor

Genom sin självbiografiska berättelse  låter Brunello Cucinelli oss följa honom i hans sätt att tänka som människa och entreprenör. Personliga berättelser är extremt effektiva som vittnesmål över hur samspelet mellan samhällsansvar, meningsfullhet och livskvalitet kan möta till synes ”oundvikliga”, ”lagbundna” konsekvenser och vända dem till något för alla positivt. Berättelsen ger en referensmodell för dem som tror och är fast beslutna att leva sina liv genom att ”kunna vara”, ”kunna göra” och ha ett ”know-how” där utmaningen och engagemanet är riktat mot att förstå och bedöma ”talanger” och att tilldela dem en plats i livet där de är till glädje såväl för sig själva som för andra….”att  dela ” frukterna av sitt arbete med andra…..

 

Men i en tid av allvarlig ekonomisk nedgång och sysselsättningskris, som vi genomlever idag, möter vi andra vittnesbörd…..”jag saknar fast mark under fötterna….” ” Min värld faller samman….” ” Jag vet inte vad jag skall ta mig till….” ” Jag orkar inte bry mig….” är bara några av de uttalanden som så målande beskriver sinnesstämningar, känslor och attityder hos dem som lever mitt inne i livskrisen och genomlever grundläggande förändringar i sina liv.

 

Utgångspunkter för eftertanke

 GEAPOLIS´åtagande är att främja det livslånga lärandet på europeisk nivå. Uppdraget kännetecknas av stöd till och genomförande av social- och yrkesmässig utbildning och förkovran med ”mänskligt ansikte”.

 

“Tidpunkten när förvirringen och våndan är som störst kan visa sig vara oerhört viktig  i en människas liv….. I skärningspunkten mellan yrkesutbildning och bildning har projektet C & C Programmet som främsta mål att prova ut och uppmuntra individuellt utformade kurser som syftar till att möjliggöra personlig utveckling med ett starkt skydd för den personliga integriteten, i tider av kris, när ”… marken gungar under fötterna….”

 

Den utbildning som fokuserar på uppmärksamhet och på att ”sätta i rörelse” främjar

 

 • Tillväxtorientering
 • Kreativitet och fantasi, användning av olika perspektiv
 • Förmåga till återhämtning, uthållighet i svåra uppgifter, men även
 • Kritisk nyfikenhet, lust att studera
 • Skapa mening, skapa länkar mellan olika typer av kunskap
 • Strategisk medvetenhet, självbedömning och förmåga att leda sig själv
 • Lärande i samverkan med andra: samarbete, ömsesidigt beroende, balans mellan individuellt lärande och socialt delande

.

…Finns det en risk för att utbildning leder till handlingsförlamning och bristande motivation? Vilka är konsekvenserna?

 • Oföränderlighet, svårigheter att förändra sättet att lära
 • Regelstyrning, schematisk och strikt efterlevnad av regler
 • Skörhet och beroende
 • Passivitet, ytlighet, motstånd
 • Fragmentalisering (”snuttifiering”)
 • Omedvetenhet
 • Mekanisk upprepning
 • Isolering, missbruk

 

EFTERFRÅGAN….

Med vilken utbildning, med vilka medel, i vilka sammanhang och med vilka metoder möter vi individuella och samhälleliga behov i nuet?

Gå med i C&C Programmets studiegrupper!

Om Du arbetar med vuxenutbildning, som lärare, föreläsare, tränare, med designutbildning, eller om Du är intresserad av att förstå innebörden i och framtidsutsikterna för folkbildning, livslångtlärande och fortbildning, i Italien och i Europa… då kan Du bidra med reflektioner eller dela med Dig av Dina yrkeserfarenheter genom att skicka Dina inlägg till stafftraining@geapolis.eu